Sposoby działania

Ratowanie życia ludzkiego na morzu

  • Poszukiwanie oraz podejmowanie rozbitków z wody i środków ratunkowych.
  • Udzielanie rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej.
  • Transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd.
  • Gaszenie pożarów na statkach.
  • Holowanie ratownicze.

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego

  • Usuwanie z powierzchni morza rozlewów ropy naftowej, produktów ropopochodnych (oleje) oraz innych niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych (HNS) powstałych w wyniku wypadków morskich oraz katastrof przemysłowych na lądzie.
  • Awaryjne wyładowywanie olejów oraz HNS ze zbiornikowców.
  • Koordynowanie akcji zwalczania zagrożeń oraz zanieczyszczeń środowiska morskiego.
  • Poszukiwanie oraz wydobywanie zagubionych substancji i towarów niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Zapobieganie przedostawania się olejów i HNS do środowiska morskiego.