Ogłoszenia

2019-12-24

Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz, ubezpieczenia k

More

Zamawiajacy dokonał wyboru ofert w postępowaniu. Informację o wyborze ofert w zadaniu 1 oraz 2 zamieszczono poniżej. 

Dokumentacja w niniejszym postępowaniu zamieszczona została od dnia publikacji ogłoszenia, tj. 24.12.2019 na stronie platformy zakupowej:

https://sar.ezamawiajacy.pl/pn/sar/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList 

 

Files to download

2019-03-18

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA W 2019 ROKU

More

2018-04-09

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych

More

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10, zaprasza do złożenia oferty na dostawę TABLIC INFORMACYJNYCH w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa, Działanie 3.2., nr POIS.03.02.00-00-00-11/17 pn. „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”.

Files to download

2018-02-15

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA W ROKU 2018.

More

2017-03-03

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RAT0WNICTWA W ROKU 2017.

More