WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI REAGOWANIA MSPIR POPRZEZ INTEGRACJĘ ZBUDOWANEGO PILOTAŻOWEGO SYSTEMU WYKRYWANIA SKAŻEŃ ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Wzmocnienie zdolności reagowania MSPiR poprzez integrację zbudowanego pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego

Działanie 6.1  "Zintegrowany Nadzór Morski".

Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020.

 

Porozumienie 00001-6525.1.OR1100003/18/20.DK zawarte dnia 18.05.2020 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Wartość projektu (koszty kwalifikowane) wynoszą: 1.127.820,24 zł.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi: 845.865,63 zł.

Okres realizacji: 04.2020 r. – 02.2022 r.

 

Celami głównymi projektu są:

1) rozwój współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacjami sektora gospodarki morskiej,

2) opracowanie i wdrożenie rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego, w tym projektów testowych.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa personelu pływającego MSPiR dostosowujące zdolność do szybkiego reagowania w odniesieniu do istniejącego, potencjalnego ryzyka wystąpienia zagrożenia,

- ograniczenie skutków bezpośrednich zagrożeń chemicznych stwarzanych przez statki handlowe, przemysłowe instalacje morskie i instalacje lądowe, których oddziaływanie może stwarzać zagrożenia dla środowiska morskiego,

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim poprzez unowocześnienie floty w zakresie specjalistycznego sprzętu ratowniczego,

- zapewnienie efektywnego systemu poszukiwania i ratownictwa oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,

- skrócenie czasu prowadzenia akcji ratowniczych poprzez szybką identyfikację zagrożenia chemicznego/ skażenia powietrza lub wody oraz zastosowanie właściwej procedury zwalczania zanieczyszczenia,

- możliwość monitorowania akcji przeciwdziałania zanieczyszczeniom morza prowadzonych przez MSPiR lub inne jednostki ratownicze,

- gromadzenie i przekazywanie danych pozwalających na ocenę skutków oddziaływania zanieczyszczenia na stan środowiska morskiego oraz pozwalających ocenić efektywność prowadzonej akcji przeciwdziałania.

 

 


Powrót do listy